Privacyverklaring

PrivacyverklaringVoor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut van uw kind, een dossier aanleg. Dit is wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van uw kind en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.


Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling van uw kind noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, kan opvragen bij een andere zorgverlener.


Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:

 • zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.


Als behandelend therapeut van uw kind heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Daarnaast is er sprake van een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar, alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.


Bij overige redenen zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling speltherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
 • De kosten van het consult