Algemene voorwaardenAansprakelijkheid

De praktijk heeft een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ouders/verzorgers blijven echter ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de besluiten die zij nemen wat betreft henzelf of hun kind.


Beroepscode en klachtenregeling

De therapeut is geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging Voor Speltherapeuten, Het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en agogen en de RBCZ.

De NVVS is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Informatie over deze beroepsvereniging en over de FVB kunt u vinden op www.speltherapie.net.

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook praktijkSter voldoet aan deze eisen.Het kan voorkomen dat u als cliënt van de praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. De voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekbaar maakt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan kunt u gratis gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Met ingang van de Wkkgz-registratie is de praktijk bij Quasir/ Zorggeschil aangesloten.

Het klachtenreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van de praktijk zal gelden vindt u op de website: https://quasir.nl/klachtenbehandeling.Bij verhindering

Het annuleren of wijzigen van de datum van de spelsessies en oudergesprekken kan tot maximaal 24 uur van tevoren. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Bij annuleren of wijzigen binnen 24 uur of het niet nakomen van een afspraak is de ouder of verzorger het gehele tarief verschuldigd.


Bij tussentijdse beëindiging

Wanneer de behandeling tussentijds wordt beëindigt, vindt er tenminste nog afsluitende  sessie plaats zodat de therapie op een goede manier kan worden afgerond.