Werkwijze

Aanmelden voor speltherapie

 

U kunt zelf uw kind aanmelden. Er is geen verwijzing nodig. Nadat u uw kind heeft aangemeld wordt er eerst gekeken of dit een geschikte therapie vorm is. Wanneer hiervoor wordt gekozen, volgt er een intake. De hulpvraag wordt in kaart gebracht en de doelen worden besproken.  Met behulp van drie spelobservaties zal er gekeken worden of dit daadwerkelijk de beste hulpvorm is en de besproken doelen behaald kunnen worden. Vervolgens worden de sessies per 5 keer ingepland. Daarna vindt er een evaluatie plaats.  De voortgang en de doelen zullen dan besproken worden. 

 

De  therapie is wekelijks en  duurt 45 minuten. In de therapie wordt  gewerkt aan de veiligheid en contactgroei. Wanneer een kind zich veilig genoeg voelt en zich durft te uiten zal het in staat zijn verdieping aan   te brengen in het spel om zodoende aan onderliggende problemen te werken. 

 

In de therapie  kan het kind inzicht krijgen in bepaald gedrag, ervaringen uitspelen en deze verwerken. Ook kan het kind spelenderwijs leren anders om te gaan met bepaalde situaties en hiervoor een eigen oplossing zoeken. Er wordt uitgegaan van het feit dat het kind zelf in staat is tot het bedenken van oplossingen en de therapeut heeft hierin een begeleidende, verdiepende en ondersteunende rol. Hierdoor wordt het kind in zijn eigen kracht gezet. Wanneer uit een  evaluatiegesprek blijkt dat een kind voldoende progressie heeft gemaakt, kan er gekeken worden naar de afbouw van de therapie. In overleg met de ouders zal besproken  worden hoeveel sessies hieraan besteed zullen worden.

 

Een kind kan zich ontwikkelen met de steun van zijn omgeving. De samenwerking met de opvoeder(s) is daarom van groot belang. Soms heeft school ook een belangrijke rol. Met toestemming wordt er dan ook graag contact gelegd met de leerkracht.